Salta el contingut

Integracions

El DD es pot integrar amb altres sistemes a través de les seves APIs.

Autenticació

Totes les peticions han d'estar autenticades amb un Json Web Token (JWT), que estigui signat per l'API_SECRET (present al fitxer dd.conf).

Aquesta autenticació es fa mitjançant la capcelera HTTP Authentication.

Vegeu-ne els detalls
> curl -H "Authorization: bearer ${jwt}" https://admin.DOMAIN/ddapi/roles
[
 {
  "keycloak_id": "9325ad99-7e04-4c31-9768-5512e1564160",
  "id": "admin",
  "name": "admin",
  "description": "${role_admin}"
 },
 {
  "keycloak_id": "c6c8a73e-51fc-4716-831d-1dfc0e0b62b0",
  "id": "manager",
  "name": "manager",
  "description": "Realm managers"
 },
 {
  "keycloak_id": "24d7977e-da83-4591-8e13-0fac3126afa1",
  "id": "student",
  "name": "student",
  "description": "Realm students"
 },
 {
  "keycloak_id": "d6699c41-13d5-4623-bdca-e5f2775474ed",
  "id": "teacher",
  "name": "teacher",
  "description": "Realm teachers"
 }
]
On el JWT es pot generar, per exemple fent servir python-jose, de la següent manera:
import os
from jose import jws
t = jws.sign({}, os.environ["API_SECRET"], algorithm="HS256")
print(t)
Altres llenguatges de programació i llibreries tindran una manera anàloga de generar aquests tokens.

API Notable

Projecte NotaBLE